Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van Rogue (de "Site"). Rogue Fitness Europe Oy ("Rogue") levert diensten aan u die onderhevig zijn aan de kennisgevingen en voorwaarden die uiteen worden gezet in deze overeenkomst (de "Overeenkomst"). Wanneer u gebruikmaakt van een van onze diensten (bijv. klantrecensies) bent u daarnaast gebonden aan de regels, richtlijnen en voorwaarden die en het beleid dat van toepassing is op de betreffende dienst en die door deze verwijzing deel uitmaken van deze Overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor om deze Site en deze voorwaarden op enig moment te wijzigen. DOOR HET OPENEN VAN, BROWSEN OP OF ANDERSZINS GEBRUIKEN VAN DE SITE GEEFT U TE KENNEN DAT U AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST, DUS LEES DEZE OVEREENKOMST ZORGVULDIG VOORDAT U DOORGAAT.

 

Gebruik van de Site

U verklaart en garandeert dat u ten minste 18 jaar oud bent of de Site bezoekt onder toezicht van een ouder of voogd. Met inachtneming van de voorwaarden van deze Overeenkomst verlenen wij u hierbij een beperkte, herroepbare, niet-overdraagbare en niet-exclusieve licentie voor toegang tot en gebruik van de Site door deze in uw internetbrowser weer te geven, met uitsluitend als doel artikelen te bekijken en kopen die worden verkocht op de Site, en niet voor enig commercieel gebruik of gebruik namens een derde partij, behalve zoals vooraf uitdrukkelijk door ons toegestaan. Elke inbreuk op deze Overeenkomst zal resulteren in de onmiddellijke herroeping van de licentie die in deze paragraaf wordt verleend, zonder kennisgeving aan u.

 

Behalve zoals toegestaan in de bovenstaande paragraaf mag u deze Site of enig deel daarvan niet reproduceren, distribueren, weergeven, verkopen, leasen, verzenden, vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, disassembleren, decompileren of anderszins exploiteren of er afgeleide werken van maken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ons toegestaan. U mag geen enkel commercieel gebruik maken van de informatie die op de Site wordt aangeboden, of de Site gebruiken ten behoeve van een ander bedrijf, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk door ons is toegestaan. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken diensten te weigeren, accounts te verwijderen en/of bestellingen te annuleren, waaronder, maar niet beperkt tot, als we van mening zijn dat het gedrag van klanten in strijd is met de toepasselijke wetgeving of schadelijk is voor onze belangen.

 

U mag via deze Site geen Content, informatie of ander materiaal uploaden, distribueren of anderszins publiceren dat (a) de auteursrechten, octrooien, handelsmerken, dienstenmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten van wie dan ook schendt; (b) lasterlijk, bedreigend, smadelijk, obsceen, onfatsoenlijk of pornografisch is, of aanleiding zou kunnen geven tot enige civielrechtelijke of strafrechtelijke aansprakelijkheid onder Amerikaans of internationaal recht; of (c) bugs, virussen, wormen, valluiken, Trojaanse paarden of andere schadelijke code of eigenschappen bevat.

 

De Content op deze site is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om een bevoegde arts of gekwalificeerde zorgverlener te raadplegen voor advies, diagnose en/of behandeling van een gezondheidsgerelateerde aandoening of om te controleren of u uw gezondheid goed genoeg is voor fysieke activiteiten. Inzendingen of meningen die u op deze Site vindt, zijn die van de persoon die een dergelijke Inzending doet of mening uit en weerspiegelen mogelijk niet onze mening. Productrepresentaties op deze Site van producten die niet door Rogue zijn vervaardigd, zijn afkomstig van de verkoper en niet door ons gemaakt.

 

Wij kunnen u een wachtwoord en accountidentificatie toewijzen zodat u toegang krijgt tot en gebruik kunt maken van bepaalde delen van deze Site. Elke keer dat u een wachtwoord of identificatie gebruikt, wordt u geacht bevoegd te zijn om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de Site op een manier die in overeenstemming is met de voorwaarden van deze Overeenkomst, en wij zijn niet verplicht om de bevoegdheid of bron van een dergelijke toegang tot of een dergelijk gebruik van de Site te onderzoeken. U BENT ALS ENIGE VERANTWOORDELIJK VOOR ALLE TOEGANG TOT EN ELK GEBRUIK VAN DEZE SITE DOOR IEDEREEN DIE HET WACHTWOORD EN DE IDENTIFICATIE GEBRUIKT DIE OORSPRONKELIJK AAN U ZIJN TOEGEWEZEN, ONGEACHT OF DEZE TOEGANG TOT EN DIT GEBRUIK VAN DEZE SITE DAADWERKELIJK DOOR U IS TOEGESTAAN, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, ALLE COMMUNICATIE EN OVERDRACHTEN, EN ALLE VERPLICHTINGEN (WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, FINANCIËLE VERPLICHTINGEN) DIE PLAATSVINDEN TIJDENS OF VOORTKOMEN UIT DERGELIJKE TOEGANG OF DERGELIJK GEBRUIK. U bent als enige verantwoordelijk voor het beschermen van de veiligheid en vertrouwelijkheid van het wachtwoord en de identificatie die aan u zijn toegewezen. U dient ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord of identificatie of enige andere inbreuk of dreigende inbreuk op de veiligheid van deze Site.

 

Beoordelingen en commentaar

Tenzij elders in deze Overeenkomst of op de Site anders is bepaald, is alles wat u op de Site indient of plaatst en/of aan ons verstrekt, waaronder, maar niet beperkt tot, ideeën, knowhow, technieken, vragen, beoordelingen, opmerkingen en suggesties (gezamenlijk: "Inzendingen") niet-vertrouwelijk en niet uw eigendom, en zal het als zodanig worden behandeld. Wij zullen het royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke en overdraagbare recht hebben om dergelijke Inzendingen te gebruiken, kopiëren, distribueren, publiceren, uitvoeren, verkopen, leasen, verzenden, weer te geven, aan te passen en er afgeleide werken van te maken, op welke manier en in welke vorm dan ook, en dergelijke Inzendingen te vertalen, wijzigen, reverse-engineeren, disassembleren of decompileren. Alle Inzendingen worden automatisch uitsluitend ons exclusieve eigendom en ze worden niet aan u geretourneerd.

 

Naast de rechten die van toepassing zijn op elke Inzending, verleent u ons, wanneer u opmerkingen of recensies op de Site plaatst, ook het recht om de naam die u eventueel indient bij een recensie, opmerking of andere Content, te gebruiken in verband met een dergelijke recensie, dergelijk commentaar of andere Content. U verklaart en garandeert dat u alle rechten bezit of anderszins beheert op de recensies, opmerkingen en andere Content die u op deze Site plaatst en dat het gebruik van uw recensies, opmerkingen of andere Content door ons geen inbreuk zal maken op de rechten van enige derde partij. Het is niet toegestaan om een vals e-mailadres te gebruiken, u voor te doen als iemand anders of ons of derden op andere wijze te misleiden over de herkomst van Inzendingen of Content. We kunnen Inzendingen (waaronder opmerkingen en recensies) om welke reden dan ook verwijderen of bewerken, maar zijn hiertoe niet verplicht.

 

Intellectueel eigendom

Alle tekst, afbeeldingen, knoppictogrammen, afbeeldingen, audioclips en software (gezamenlijk "Content") behoren exclusief toe aan Rogue of zijn dochterondernemingen, of worden door Rogue onder licentie gebruikt. De verzameling, rangschikking en samenstelling van alle Content op deze site (de "Compilatie") behoort uitsluitend toe aan Rogue of zijn dochterondernemingen. Alle software die op deze Site wordt gebruikt (de "Software") is eigendom van Rogue, zijn dochterondernemingen of zijn softwareleveranciers. De Content, de Compilatie en de Software worden allemaal beschermd door Amerikaanse en internationale copyrightwetten. ROGUE FITNESS (en ontwerp), ROGUE (en ontwerp), de Rogue R (en ontwerp) en andere logo's, slogans, handelsnamen of woorden zijn gedeponeerde handelsmerken, handelsmerken of dienstenmerken van Rogue, zijn dochterondernemingen, leveranciers of derden. Het gebruik van enig handelsmerk of dienstenmerk van ons zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is ten strengste verboden. U mag onze handelsmerken of dienstenmerken niet gebruiken in verband met enig product of enige dienst op enige manier die verwarring kan veroorzaken. U mag onze handelsmerken of dienstenmerken niet gebruiken op enige manier die onze reputatie schaadt of in diskrediet brengt. U mag geen van onze handelsmerken of dienstenmerken gebruiken in metatags zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

 

Privacybeleid

Neem ons Privacybeleid door, dat ook van toepassing is op uw bezoek aan deze Site, om onze praktijken te begrijpen. Lees ons Privacybeleid.

 

Risico van verlies

Het risico van verlies en de titel van door u gekochte artikelen gaat op u over zodra wij de artikelen aan de vervoerder hebben afgeleverd.

 

Beëindiging en gevolgen van beëindiging

Naast alle andere juridische of billijke rechtsmiddelen kunnen wij, zonder voorafgaande kennisgeving aan u, de Overeenkomst onmiddellijk beëindigen of een of meer van de rechten die op grond van deze Overeenkomst aan u zijn verleend, herroepen. Bij beëindiging van deze Overeenkomst, op welke wijze dan ook, moet u onmiddellijk alle toegang tot en elk gebruik van de Site staken en zullen wij, naast eventuele andere juridische of billijke rechtsmiddelen, onmiddellijk alle aan u verstrekte wachtwoorden en accountidentificaties intrekken en u de toegang tot en het gebruik van deze Site geheel of gedeeltelijk weigeren. Beëindiging van deze Overeenkomst op welke wijze dan ook heeft geen invloed op de respectieve rechten en plichten (waaronder, maar niet beperkt tot, betalingsverplichtingen) van de partijen die vóór de datum van beëindiging ontstaan.

 

Internationale toegang

Deze Site is toegankelijk vanuit andere landen dan de Verenigde Staten. Deze Site kan producten of verwijzingen naar producten bevatten die niet beschikbaar zijn buiten de Verenigde Staten. Dergelijke verwijzingen impliceren niet dat dergelijke producten buiten de Verenigde Staten beschikbaar zullen worden gesteld. Als u deze Site buiten de Verenigde Staten bezoekt en gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het naleven de toepasselijke wet- en regelgeving op uw locatie.

 

Disclaimer en beperking van aansprakelijkheid

BEHALVE ZOALS ANDERSZINS OP DEZE SITE IS VERMELD, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE PRODUCTBESCHRIJVINGEN VAN SPECIFIEKE PRODUCTEN, WORDEN DEZE SITE, DE PRODUCTEN DIE HIEROP TE KOOP WORDEN AANGEBODEN EN DE TRANSACTIES DIE VIA DEZE SITE WORDEN UITGEVOERD, DOOR ONS AANGEBODEN OP EEN "AS IS"-BASIS. WIJ GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DE SITE OF DE INFORMATIE, CONTENT, MATERIALEN OF PRODUCTEN OP DEZE SITE. VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING WIJZEN WIJ ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUK, TITEL, ONGESTOORD GENOT, JUISTHEID VAN GEGEVENS EN SYSTEEMINTEGRATIE. DEZE SITE KAN ONNAUWKEURIGHEDEN, ONJUISTHEDEN OF TYPOGRAFISCHE FOUTEN BEVATTEN. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE CONTENT ONONDERBROKEN BESCHIKBAAR OF FOUTLOOS IS.

VOOR ZO VER TOEGESTAAN DOOR DE WET ZIJN WIJ NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE OF GEVOLGSCHADE EN STRAFVERGOEDING EN EXEMPLARISCHE SCHADEVERGOEDING. VOOR ZO VER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT ZAL ONZE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID JEGENS U VOOR ENIGE SCHADE (ONGEACHT DE BASIS VOOR DE ACTIE) NIET HOGER ZIJN DAN HET BEDRAG AAN VERGOEDINGEN DAT DAADWERKELIJK DOOR U AAN ONS IS BETAALD GEDURENDE DE MAAND DIRECT VOORAFGAAND AAN DE HANDELING DIE AANLEIDING GEEFT VOOR ONZE VERMEENDE AANSPRAKELIJKHEID.

 

Typografische fouten

In het geval dat een onjuiste prijs of onjuiste informatie wordt vermeld voor een product als gevolg van een typografische fout of een onjuistheid in de prijs- of productinformatie die wij hebben ontvangen van onze leveranciers, hebben wij het recht om bestellingen voor producten die tegen de onjuiste prijs zijn vermeld, te weigeren of te annuleren. Wij hebben het recht om dergelijke bestellingen te weigeren of te annuleren, ongeacht of de bestelling is bevestigd en ongeacht of het bedrag van uw creditcard is afgeschreven. Als de aankoop al in rekening is gebracht op uw creditcard en uw bestelling wordt geannuleerd, zullen wij onmiddellijk het bedrag van de afschrijving op uw creditcardrekening terugstorten.

 

Koppelingen

Deze site kan links bevatten naar andere sites op internet die eigendom zijn van en beheerd worden door derden. U erkent dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de werking van dergelijke sites of de content die u op of via dergelijke site vindt.

 

Klachten met betrekking tot copyright

Wij respecteren het intellectuele eigendom van anderen. Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op het copyright, volgt u onze Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims wegens inbreuk op copyright, onderaan deze pagina.

 

Remedies

U stemt ermee in dat ons rechtsmiddel voor een daadwerkelijke of dreigende schending van deze Overeenkomst ontoereikend zou zijn en dat wij recht hebben op specifieke prestaties, een voorlopige voorziening of beide, naast een eventuele schadevergoeding die wij mogelijk wettelijk kunnen bedingen plus een billijke vergoeding voor kosten van enige vorm van geschillenbeslechting, waaronder, maar niet beperkt tot, advocatenhonoraria.

 

Geen enkel recht of rechtsmiddel van ons zal andere rechten of rechtsmiddelen op grond van de wet of billijkheid uitsluiten, waaronder, maar niet beperkt tot, het recht op schadevergoeding, voorlopige voorzieningen, en vergoeding van advocatenhonoraria en kosten.

 

Als wij afstand doen van onze rechten of rechtsmiddelen onder deze voorwaarden impliceert dit in geen geval enige verplichting om ook afstand ervan te doen in soortgelijke, toekomstige of andere gevallen.

 

Toepasselijk recht

Deze site is gemaakt en wordt door ons beheerd in de staat Ohio in de VS. Als zodanig worden deze disclaimers en voorwaarden beheerst door het recht van de staat Ohio, zonder uitvoering te geven aan beginselen van wetsconflicten.

 

Geschillen

Elk geschil dat op enige wijze betrekking heeft op uw bezoek aan de Site of op de producten die u via de Site koopt, zal worden voorgelegd aan vertrouwelijke arbitrage in Columbus, Ohio. Als uitzondering hierop kunnen wij, voor zo ver u op enige wijze onze intellectuele-eigendomsrechten hebt geschonden of gedreigd te schenden, om een voorlopige voorziening of andere passende schadevergoeding verzoeken bij een staats- of federale rechtbank in de staat Ohio. U stemt hierbij in met, en doet afstand van alle verdedigingen tegen, het ontbreken van persoonlijke jurisdictie en forum non conveniens met betrekking tot de locatie en jurisdictie in de staats- en federale rechtbanken van Ohio. Arbitrage onder deze Gebruiksvoorwaarden zal worden uitgevoerd overeenkomstig de regels voor commerciële arbitrage die op dat moment gelden bij de American Arbitration Association. De uitspraak van de arbiter is definitief en bindend en kan als vonnis worden ingediend bij elke bevoegde rechtbank. Voor zo ver toegestaan door het toepasselijk recht mag geen enkele arbitrage onder deze Overeenkomst worden samengevoegd met een arbitrage waarbij een andere partij betrokken is die onder deze Overeenkomst valt, via groepsvorderingen of anderszins. U stemt ermee in dat, ongeacht enige wet die het tegendeel bepaalt, elke claim of rechtsvordering die voortvloeit uit, verband houdt met of is gerelateerd aan het gebruik van de Site of deze Overeenkomst moet worden ingediend binnen één (1) jaar na het optreden van een dergelijke claim of rechtsvordering of voorgoed zal zijn verjaard.

 

Deelbaarheid

Als een van deze bepalingen ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die voorwaarde als deelbaar beschouwd en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

 

Ons adres

Stuur eventuele vragen of opmerkingen (waaronder alle vragen die geen verband houden met copyrightinbreuken) met betrekking tot deze Site naar:

Rogue Fitness Europe Oy
Kuninkaanlahdenkatu 14
28100 Pori Finland
Btw-nr. 2508792-3

KENNISGEVING EN PROCEDURE VOOR HET INDIENEN VAN CLAIMS VOOR COPYRIGHTINBREUKEN

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd op een manier die inbreuk maakt op uw copyright, verzoeken wij u de onderstaande informatie schriftelijk te verstrekken aan onze copyrightagent. Houd er rekening mee dat deze procedure uitsluitend bedoeld is om ons, onze dochterondernemingen en hun dochterondernemingen ervan op de hoogte te stellen dat er inbreuk is gemaakt op uw auteursrechtelijk beschermd materiaal.

 

• Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die is gemachtigd om op te treden namens de copyrighthouder;

• Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;

• Een beschrijving van waar op de site het materiaal zich bevindt dat volgens u inbreuk maakt;

• Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres;

• Een verklaring van u dat u te goeder trouw van mening bent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door de copyrighthouder, zijn/haar agent of de wet;

• Een verklaring van u, afgelegd op straffe van meineed, dat de bovenstaande informatie in uw kennisgeving juist is en dat u de copyrighthouder bent of gemachtigd bent om op te treden namens de copyrighthouder.

Onze copyrightagent bij wie u claims van copyrightinbreuk op onze site kunt melden, is:
 

Rogue Fitness
Attn: Intellectual Property
545 E 5th Ave
Columbus, OH 43201
legal@roguefitness.com


VOORWAARDEN VOOR E-BOOKS

Dit is een overeenkomst tussen u en Coulter Ventures, LLC, d/b/a Rogue Fitness ("Rogue"). Lees deze Gebruiksvoorwaarden (https://www.roguefitness.com/terms-of-use), de Privacyverklaring van Rogue (https://www.roguefitness.com/privacy-policy) en de andere toepasselijke regels, beleidsregels en voorwaarden die op de website van Rogue (de "Site") zijn geplaatst of bij een Service worden geleverd (gezamenlijk deze "Overeenkomst") voordat u enig deel van de Service aanschaft of gebruikt. Door de Rogue Store te gebruiken, Content te kopen of te gebruiken of enig deel van de Service te gebruiken, bent u onderworpen aan de toepasselijke regels, richtlijnen, voorwaarden en het toepasselijke beleid die van toepassing zijn op een dergelijke Service en door deze verwijzing deel uitmaken van deze Overeenkomst. Wij behouden ons het recht voor om deze Site en deze voorwaarden op elk moment te wijzigen.

Voor de doeleinden van deze Overeenkomst:

Betekent "Contentaanbieder": de partij die Content aanbiedt in de Rogue Store; dit kan Rogue of een derde partij zijn.

Betekent "Content": digitale content verkregen uit de Rogue Store, zoals boeken, programmering en andere content.

Betekent "Rogue Store" onze winkels beschikbaar op de Site.

Betekent "Service": het leveren van de Rogue Store, Content en ondersteuning en andere diensten die we aanbieden aan gebruikers van de Rogue Store en Content.

Betekent: "Abonnementscontent": Content die alleen toegankelijk is zolang u actief lid bent van een abonnements- of lidmaatschapsprogramma.

1. CONTENT

Gebruik van Content. Na het downloaden van of openen van Content en betaling van eventuele toepasselijke kosten (waaronder toepasselijke belastingen) door u, verleent de Contentaanbieder u het niet-exclusieve recht om dergelijke Content te bekijken, gebruiken en weer te geven (voor Abonnementscontent: alleen zolang u actief lid van het betreffende lidmaatschaps- of abonnementsprogramma), maar uitsluitend voor persoonlijke, niet-commercieel gebruik. Content wordt aan u in licentie gegeven, niet verkocht, door de Contentaanbieder. De Contentaanbieder kan aanvullende gebruiksvoorwaarden opnemen in zijn Content. Die voorwaarden zijn eveneens van toepassing, maar in het geval van een conflict geldt deze Overeenkomst.

Beperkingen. Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven mag u de Content niet geheel of gedeeltelijke verkopen, verhuren, leasen, distribueren, uitzenden, in sublicentie geven of op andere wijze rechten ervan toewijzen aan derden, en mag u geen eigendomskennisgevingen of -labels van de Content verwijderen of wijzigen. Daarnaast mag u niet proberen enig beheersysteem voor digitale rechten of andere inhoudsbescherming of functies die deel uitmaken van de Service te omzeilen, wijzigen, tenietdoen of anderszins te vermijden.

Opzeggingen en beëindiging van abonnementen. Als een abonnement vóór het einde van de looptijd wordt beëindigd, hebt u toegang tot de abonnementscontent tot het einde van de lopende factureringsperiode. Wij behouden ons het recht voor om de abonnementsvoorwaarden en -kosten van tijd tot tijd te wijzigen met ingang van het begin van de volgende abonnementsperiode.

Risico van verlies. Risico van verlies bij overdracht van Content wanneer u de Content downloadt of opent.

2. ALGEMEEN

Informatie verstrekt aan Rogue. Rogue zal alle informatie die het ontvangt behandelen in overeenstemming met de Privacyverklaring van Rogue (https://www.roguefitness.com/privacy-policy).

Informatie verstrekt aan anderen. U bent als enige verantwoordelijk voor alle informatie die u aan anderen verstrekt bij gebruik van de Service. Het gebruik van de informatie die u aan deze derden verstrekt, is onderhevig aan eventuele privacyverklaringen of andere voorwaarden die zij aan u verstrekken.

Beëindiging; fraude. Uw rechten in het kader van deze Overeenkomst eindigen automatisch als u zich niet houdt aan enige voorwaarde van deze Overeenkomst. Rogue kan ook uw recht om de Service te gebruiken op elk moment beëindigen, waaronder als Rogue vaststelt dat uw gebruik een voorwaarde van deze Overeenkomst schendt of fraude of misbruik van de Service met zich meebrengt. In geval van een dergelijke beëindiging moet u al het gebruik van de Service staken, en kan Rogue uw toegang tot de Service onmiddellijk herroepen zonder restitutie van eventuele kosten. Als Rogue geen strikte naleving van deze Overeenkomst eist of afdwingt, houdt dit niet in dat Rogue afstand doet van enig recht.

Wijzigingen aan de Service; amendementen. Rogue kan de Service op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk wijzigen, opschorten of stopzetten, waaronder het toevoegen of verwijderen van Abonnementscontent van een Service. Rogue kan de voorwaarden van deze Overeenkomst naar eigen goeddunken wijzigen door de herziene voorwaarden op de Site te plaatsen. Als u enig onderdeel van de Service blijft gebruiken na de ingangsdatum van de herziene voorwaarden van de Overeenkomst, betekent dit dat u akkoord gaat met deze voorwaarden.

Geschillen. Elk geschil en elke claim die voortvloeit uit of verband houdt met deze Overeenkomst of de Service is onderworpen aan de paragrafen over geschillenbeslechting, toepasselijk recht, afwijzing van garanties en beperking van aansprakelijkheid en alle andere voorwaarden in de Gebruiksvoorwaarden van Rogue.

Beperking van aansprakelijkheid. Zonder beperking van de Afwijzing van garanties en Beperking van aansprakelijkheid in de Gebruiksvoorwaarden van Rogue te beperken, zal de totale aansprakelijkheid van Rogue of enige andere Contentaanbieder jegens u voor alle schade die voortvloeit uit uw gebruik van een Service in geen geval hoger zijn dan het bedrag dat u feitelijk hebt betaald voor de Content of voor het onderdeel van de Service dat verband houdt met uw vordering van schadevergoeding. Deze beperkingen zijn zelfs op u van toepassing als de rechtsmiddelen hun essentiële doel niet bereiken.