History

Photo of Siegmund Klein lifting

Photo of Siegmund Klein in a bent press

Photo of Siegmund Klein lifting

Stark CenterUniversity of Texas