History

The Original Saxon Trio

Photo of Hermann Saxon and Adolph Hilsberg posing

The Original Saxon Trio

Stark CenterUniversity of Texas